مرتب سازی بر اساس
پلتفرم 3 متری رنگ شده
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

پلتفرم 3 متری (زیرپایی فلزی)

۷۸,۵۰۰ تومان بر حسب کیلوگرم
پلت فرم فلزی 2.5 متری
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

پلتفرم 2.5 متری (زیرپایی فلزی)

۷۸,۵۰۰ تومان بر حسب کیلوگرم
زیرپایی فلزی 2 متری داربست نما
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

پلتفرم 2 متری (زیرپایی فلزی)

۷۸,۵۰۰ تومان بر حسب کیلوگرم
زیرپایی فلزی 1.5 متری
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

پلتفرم 1.5 متری (زیرپایی فلزی)

۷۸,۵۰۰ تومان بر حسب کیلوگرم
پلتفرم فلزی 1 متری داربست
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

پلتفرم 1 متری (زیرپایی فلزی)

۷۸,۵۰۰ تومان بر حسب کیلوگرم
زیرپایی فلزی 70 سانتیمتری داربست
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

پلتفرم 70 سانت (زیرپایی فلزی)

۷۸,۵۰۰ تومان بر حسب کیلوگرم
کف پله داربستی
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

کف پله داربستی

۵۳۵,۰۰۰ تومان
کف پاگرد داربستی
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

پاگرد داربستی استاندارد

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
زیرپایی فلزی داربست با پوشش گالوانیزه
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

زیرپایی فلزی گالوانیزه 3 متری

۸۲,۵۰۰ تومان
پلتفرم گالوانیزه 2.5 متری
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

زیرپایی فلزی گالوانیزه 2.5 متری

۸۲,۵۰۰ تومان بر حسب کیلوگرم
پلتفرم 2 متری داربست با پوشش گالوانیزه
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

زیرپایی فلزی گالوانیزه 2 متری

۸۲,۵۰۰ تومان بر حسب کیلوگرم
زیرپایی گالوانیزه به طول 1.5 متری جهت نصب بر روی داربست
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

زیرپایی فلزی گالوانیزه 1.5 متری

۸۲,۵۰۰ تومان بر حسب کیلوگرم
زیرپایی فلزی گالوانیزه با طول 1 متر
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

زیرپایی فلزی گالوانیزه 1 متری

۸۲,۵۰۰ تومان بر حسب کیلوگرم
زیرپایی فلزی گالوانیزه به طول 70 سانت
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

زیرپایی فلزی گالوانیزه 0.7 متری

۸۲,۵۰۰ تومان بر حسب کیلوگرم
زیرپایی دریچه دار زودبست
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

زیرپایی زودبست دریچه‌دار

۷۱,۰۰۰ تومان برحسب کیلوگرم